O moći kreativnosti

0
1730

 

O moći kreativnosti

 

Knjiga O moći kreativnosti donosi pregled petnaestogodišnjeg rada i djelovanja Studia Sonda te priču o tome kako je jedan samoinicirani projekt doveo do postojanja kreativnog studija s globalno tržišno zastupljenima i nagrađivanim projektima. Pritom je smješten u mjestu sa svega 300-tinjak stanovnika, Vižinadi (Istra), a i značajno utječe na razvoj sredine u kojoj djeluje. Autor teksta je Marko Golub, a izdavači su Hrvatsko dizajnersko društvo te Muzej suvremene umjetnosti Istre.

 

Tijekom 2019. godine Studio Sonda pozvan je da održi dvije značajne izložbe (Galerija Hrvatskog dizajnerskog društva Zagreb i Muzej suvremene umjetnosti Istre). Tim povodom izdana je i knjiga o Sondi, izdavača Hrvatskog Dizajnerskog društva i Muzeja suvremene umjetnosti Istre. Autor teksta je Marko Golob.

 

Knjiga Studio Sonda – O moći kreativnosti, na 128 stranica donosi pregled petnaestogodišnjeg Sondinog rada i djelovanja. Autor teksta Marko Golub u formi tekstova i intervjua s kreativnim direktorima Sonde, upoznaje čitatelje s počecima i razvojem kreativnog studija te nekima od njihovih najzapaženijih radova. Studio Sonda započeo je jednim samoiniciranim projektom, a danas iz malog mjesta Vižinada u Istri djeluje kao studio za dizajn i komunikacije koji osmišljava proizvode koji se prodaju diljem svijeta te su globalno nagrađivani.

 

Izvadak iz uvoda Marka Goloba:

“Studio Sonda svoj rad započinje 2004. istoimenim izdavačkim projektom da bi 2007. započeo djelovati autonomno kao dizajnerski studio i vrlo se brzo pozicionirao kao jedan od najzanimljivijih na hrvatskoj dizajnerskoj sceni.

(…)

Počeli su u Poreču, koji im nije bio dovoljno mali pa su zadnjih godina preselili svoje aktivnosti u Vižinadu i odatle rade za klijente iz Istre, Hrvatske i svijeta. Za njih nema premalih ni prevelikih projekata, nema manje važnih i važnijih, naprotiv neki od najmanjih, koji su usko lokalnog karaktera su ujedno i oni koji su na kraju imali i najširi odjek. Putem je kroz studio prošao veći broj ljudi, mnogima od kojih je Sonda bila odskočna daska da se osamostale i pokrenu vlastite dizajnerske prakse u Istri i drugdje, no njihov najvažniji doprinos razvoju okruženja za dizajn u Istri zapravo je u tome što su svojim radom za lokalne proizvođače, turističke brendove, kulturne i festivalske manifestacije, pomogli osvijestiti klijente i korisnike o važnosti i utjecaju dizajna i vizualnih komunikacija te tako u velikoj mjeri prokrčili put dizajnu u istarskoj regiji. Dislociranost od centra, ili radije odlučno inzistiranje na tome da centar može biti gdje god ste ga odlučili postaviti, stoga predstavlja i svojevrsno načelo kojim se ovaj studio vodi, kao i početna pozicija za postavljanje pitanja − kako smo povezani i što imamo za reći jedni drugima. Investirajući svoju pažnju u to da oblikuju poruke koje će biti relevantne za specifičnu lokalnu situaciju, kontekst i zajednicu, Sonda dolazi do koncepata koji su posljedično relevantni za općenito razumijevanje vizualne kulture i komunikacija, dizajna i oglašavanja danas.”

 

Izdavači: Hrvatsko dizajnersko društvo (Zagreb), Muzej suvremene umjetnosti Istre / Museo d’arte contemporanea dell’Istria (Pula) i Studio Sonda (Vižinada). Knjiga se može nabaviti u Galeriji HDD I MSUI Pula.

 

Za izdavače: Maša Milovac, Ketrin Milićević Mijošek, Sean Poropat i Jelena Fiškuš

Autor teksta: Marko Golub

Fotografije: Arhiva Studio Sonda

Dizajn i prijelom: Studio Sonda

Papir: Pergraphica Classic Smooth

Tisak: KERSCHOFFSET Zagreb

Naklada: 500 kom.

Tiskano u Zagrebu, rujan 2019.

 

Web: https://sonda.hr/hr/

 

 

On the power of creativity

 

The book On the power of creativity provides an overview of Studio Sonda’s fifteen years of work and activity. It tells the story about how a self-initiated project led to the existence of a creative studio that boasts award winning and globally represented projects. Moreover, Studio Sonda is situated in a village of only about 300 people, Vižinada (Istria), where it significantly affects the development of the environment in which it operates. Marko Golub is the author of the text, published by the Croatian Designers Association and the Museum of Contemporary Art of Istria.

 

During the 2019 Studio Sonda was invited to hold two important exhibitions (Gallery of the Croatian Designers Association and Museum of Contemporary Art of Istria). On that occasion the book about Studio Sonda was published by the Croatian Designers Association and the Museum of Contemporary Art of Istria. Author of the text is Marko Golub.

 

The book Studio Sonda – On the power of creativity displays an overview of its fifteen years of work and activity over 128 pages. Through texts and interviews with Sonda’s creative directors, Marko Golub – the author of the text, introduces readers to the initial works and to the development of the creative studio as well as to some of their most remarkable creations.

Studio Sonda started with a self-initiated project and today acts from a small village Vižinada in Istria as a studio for design and communication that creates worldwide sold and globally awarded works.

 

Extract from Marko Golub’s introduction:

 

“Studio Sonda begun in 2004 with a same-named publishing project while in 2007 it started working autonomously as a design studio, thus positioning itself very quickly among one of the most interesting studios on the Croatian design scene.

(…)

Sonda started in Poreč, but since the town was not small enough they moved to Vižinada, where now they work for clients coming from Istria, Croatia and from all around the globe. There are no too small or too big projects for them, nor less or more important. Quite the contrary, some of their smallest projects with a local character were those that have had the biggest impact.

Many people have passed through Studio Sonda, to many of whom Sonda was a springboard for becoming independent and for starting their own design activity in Istria or elsewhere. However, Sonda’s most important contribution to the development of design in Istria lies in works done for local manufacturers, tourism brands, cultural and festival events, with which they helped to raise awareness among clients and users about the importance and the impact design and visual communications can have. Hence they paved the way for developing design in Istria region.

 

Being dislocated from the center or rather insisting on the fact that the center can be wherever you decide to place it, it represents a kind of basic principle for this studio as well as a starting position from which some questions arise – how are we connected and what do we have to say to each other.

By investing its attention in designing messages that might be relevant to the specific local situation, context and community, Sonda comes up with concepts that are thus relevant for the general understanding of the visual culture and communication, design and advertising today. “

 

 

Publishers: Croatian Designers Association (Zagreb), Museum of Contemporary Art of Istria (Pula) and Studio Sonda (Vižinada).

The book can be found in the Gallery of the CDA (HDD) and MCA (MSUI), Pula.

 

For publishers: Maša Milovac, Ketrin Milićević Mijošek, Sean Poropat and Jelena Fiškuš

Author of the text: Marko Golub

Photographs: Archives of Studio Sonda

Design and layout: Studio Sonda

Paper: Pergraphica Classic Smooth

Print: KERSCHOFFSET Zagreb

Edition: 500 pcs

Printed in Zagreb, September 2019.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here