U siromaštini srični (kategorija kratke priče) piše: Denis Kožljan

1
869
Foto: Denis Kožljan

 

U siromaštini srični (kategorija kratke priče)

piše: Denis Kožljan

U siromaštini srični

Domišljan se napro kad san se kako mala divojčica gojila poli babe na selu. San mogla imati pet, šest lit. Moja je baba napro mlada ustala udovica aš su dida Tonu, karabinjeri za vrime guere došli uzejti spred hiže i popeljali ga valje u selo Škropete poli Pazina kadi su ga streljali.
Povidivala mi je baba čuda o tin grdin vrimenan, ma koliko se ja rivan domisliti anke te šezdeset i šeste je vero napro žuko bilo. Živilo se je siromaški, brižno, ma steši su ljudi bili jeno malo drugašlji, sričniji za pravo reč, više je bilo kuntenstva nego je to danas. „Smo siromahi, lipi tič moj, ma pošteni“, tužila mi se baba kad smo nike večeri uz voščenicu sidili na škanjeti poli ognjišća i čakulale.Plela mi je ontar bičve ud vune, šiljarpu i baretu ter ja san je još više tentala:“Babo i rukavice, krvave mi upleti, da se moren grudati!“

Kako nan je bilo spati na paljarici, pokrivati se slamaricon, bez dinara u takujinu. Mesa smo samo za fešte tu i tamo prontivali, ma smo stešo vajka bili kuntenti, smo se čuda smijali i kantali. „Pokriti čemo se zunin ča imamo“, znala je baba brontulati, unako po tiho, kako da govori sebi u bradu. Ujutro za ručenje smo si načinili kafe ud žita z kruhon, za večeru se več puti kuhala panada, a užinali smo za pravo reči verduru zvrtla kad je bija štajun, pak maneštra zfažolon i kunpir na miljare načini. Živili smo u maloj hižici, pazamuljki, forši je imala pedeset kvadrati. U kužini je bilo staro ognjišće na ken se kuhalo, a u kantunu poli zida je bila jena postelja. Ma nidan diboto na njoj ni spa aš krov je pušta i kad god je pada daž, zgor postelje je kapalo kako na špinu. Šoldi ni bilo njanke za isti, kareštija a kamo za kupiti nove žlibce i načiniti drugi krov. To pak ni tribalo ni pensati ni se prontivati.
Baba je dobivala niku brižnu didovu penziju aš je kako udovica imala pravo na to, ma je tribalo napro uganati i zdurati ud prvega do prvega u misecu ča se ticalo šoldi. Ud blaga smo gojili samo par kokoš i jenu bilu kozu ča smo njoj nadili ime Pika. Mliko nan je koza davala za delati sir ma smo je poradi tega tribali napro tenditi i svaki mili dan puštiti zad hiže neka brsti. Smo je štimali i držali kako suho zlato aš nan je i kozliće darovala svako toliko.
Ma uno drugo ča san stila povidati u ovoj maloj štoriji, mi se sve para da je unako lipo, srcu drago pak smo za te dane u litu pozabili da smo po vrajžu i siromaški živili. Te zime, u Božićnjaku, snig je pada, neću zlagati, ter svaki drugi dan. Noči su ledile, a baba je govorila da je zaspravlje spod nule. „Tičić moj dragi, te prosin, ne hoj vanka zhiže prez barete, zajno mi je intimivala. Ontar se je vrime na jedan put zmaknuloi san čula da se svi prontivaju za Viliju Bojžu. U selu su se prale koltrine, brkuni, fregale škale i prdljašča. Arija je nikako lipo zadavala, magari je mraz vraški stiska za ruke. Pak dokle su se stariji prontivali za Viliju, unako krstijanski, mi dica smo bili interešoži za nike drugašlje, samo nan znane stvari. Ni forši teško za uganati. Tribalo je pojti u bošku i utpiliti smrikvu za načiniti bor.
Moji zrmani Mario i Nino, su bili nikoliko stariji ud mene, ma steši su me sobun peljali svakamor.  Hiže su nan bile samo pedesetak metri jena ud druge, pak san skočila kako zec kad me Nino zazva:“Dena, dojdi, gremo utpiliti smrikvu na Markizovicu!“Uh, ni mi vero tribalo dva put reči. Potekla san veselo skakljajuči znoge na nogu. San anke pozabila da je korta ledena. Zrman je obučen u niku staru suknenu jaketu, skočija pod tentu, uzeja sikiricu, čepa za ruku i smo partili. Zemlja ledena, pod nogami je škrcalo. Smrikve je bilo svake foze, velike i male, ma ja san zabrla jušto unu lipo ka mi se je zaparala da če biti najbolja za ti put. Doli je imala guste i široke grane, a prema gori je bila sve uža.Nino je još malo uhraštija one grančice ča su bile viška, a puten za doma smo čakulali i se dogovarali kako čemo smrikvu okititi, načinčati. Nismo imali čuda tega kako i danas, tih luštrih balotic, kolani i sniga kako i danas aš je bila preša kupiti likvid za brajde sumperati nego li balote za bor. Ma ni regali se nisu kupovali i metali pod smrikvu aš se ni moglo ni smilo rashičivati prez potribe.

Smrikvu smo puštili u kanobi, ma samo na kratko dokle smo na šufitu iskali une đinđule ud lanjskega Božića. Za to vrime kužina je davala na fritule, ujna Pjerina se ubračala oko špahera i prontivala zelje na padelu, samo zapraženo žbuljon pak se na pijat vrgla jena žlica pasutic…“Mmmm“ kako smo se svi štimali aš baren za Viliju Bojžu smo imali ča boljega za isti. Za to vrime i moja je baba skuhala na ugnjišću pun lonac maneštre slancon pak je pensajuči na svoju nuku ka je volila napro slatko kako i danas, učinila fete na kušine posipane zcukeron…Štimala san se napro, i moran reči kako u to vrime bakalaju i ribi svake foze ni bilo njanke spomena…kako ča je to danaska. I dokle san se ja vrtila i interešožo pogledivala po kantuni ča se to lipega i dobrega prontiva, zrman je donija škare, jenu šaku bonboni (bi reči da su bili umjetni), zamotane u krvavu, zlatnu i zelenu hartu ka se je svitlila i me se doperala. Skupa smo načinili veliku kolanu ud šare harte zkon smo zagrnuli smrikvu, pak za vrči na vrh je Nino ud frminanti učinija jenu lipu zvizdicu. Ma prelipo i sinpatično je to ispalo. Čutila san kako mi srce vero napro tuče i mi je napro godilo biti glavna i načinjati bor. Ma i jaslice smo prontali zunin ča smo mogli i znali. Nabrli smo malo mahovine, sena, lišča pak smo ud daščic sklopili i štalicu. Divota za viditi! Stili smo sve da bude kako Bog zapovida ma steši mi se zaparalo da su štalica i jaslice učinile najliplju sliku…

Bilo je blizu ponoći. U selu je u svakoj hiži tu večer gorilo svitlo. Ma ki je stija pojti spati? Nidan! Tribalo se napro ubuči aš je noč bila napro vedra ma je steši zeblo. I moja baba je tega hipa došla poli ujne Pjerine i zrmani. Stila me je potratati, pak je žepa zvadila krvave rukavice, jušto unakove kakove san stila imati.. Aj, nego san se štimala i študijala babu bukivati. Srična san bila napro, napro. Koliko je bogatije bilo u meni u ten hipu, ki če to znati, samo san zaočala babu kako se smihlja z kraja.
Zaprli smo hižu i na noge, svi, pak i barba Zvan z palicon u ruki, pošli na ponočnicu. Crikva je bila na kraj sela…ni bilo largo za hoditi, ma tu večer je bila steši pretisna za sve ki su stili dojti dočekati rođenje Ditića. Nan dici ni se spalo vrag lik. Z gušton smo se tiskali poli oltarića kadi je anke bila načinjena smrikva.
Stila san reči kako ča smo i svake nedilje hodili na mašu i zabili da smo siromahi, da več puti nismo anke muke imali za kruh umisiti, ma smo i tega lita za Viliju Bojžu,dinboko u sebi čutili največu bogatiju svita aš smo posvidočili rođenju Bojžega Diteta. Ta silna sriča, milina poli srca kako da nas je digla zgorun i zličila ud svake bolesti i siromaštine.

 

O autorici: Denis Kožljan rođena je 13. 08. 1961. u Puli gdje danas živi i stvara. Iako je po struci odgajatelj predškolske djece, od polaska u mirovinu, dakle već desetak godina, piše, slika i bavi se fotografijom. Intenzivnije je počela iskazivati svoju kreativnost koja čuči negdje njoj od prvih školskih dana. Sloboda, prostor, humanost na djelu, to je samo djelić onoga što zaokuplja njene misli, bilježi perom, škljocanjem fotića ili na slikarskom platnu- prostor, prirodu, zapravo motivi njezinih fotografija su nebo, zemlja, zrak i voda. Zalasci sunca, buđenje zore, krajolici Istre, cvijetovi, kukci su najčešći motivi njenih fotografija u boji ali također i crnoj bijeloj tehnici. Kako je Denis, žena u kojoj neprestano tinja plamičak ljubavi, sasvim je očito da se ta ljubav prenosi i na njezina stvaralačka djela.

1 KOMENTAR

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here